Regulamin

Załącznik do Zarządzenia NR 299/08
Burmistrza Wielunia z dnia 13.05.2008r.

REGULAMIN GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI
w WIELUNIU


§1

 1. Gminne Centrum Informacji, zwane dalej GCI, zostało utworzone przez Gminę Wieluń we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, w ramach środków dotacji Ministerstwa Gospodarki i Pracy na realizację Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów
  "PIERWSZA PRACA".
 2. Siedzibą GCI jest budynek Urzędu Miejskiego w Wieluniu przy ul. Piłsudskiego 14,
  w Wieluniu

§2

 1. GCI wchodzi w skład struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Wieluniu, jako zadanie Wydziału Programowania, Rozwoju, Promocji i Funduszy Europejskich.
 2. Finansowanie GCI odbywa się pod kontrolą i nadzorem Naczelnika Wydziału Programowania, Rozwoju, Promocji i Funduszy Europejskich.

§3

 1. GCI jest placówką czynną: w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30, w razie potrzeby (w czasie spotkań, konferencji, warsztatów) GCI będzie czynne dłużej lub nieczynne dla innych użytkowników.
 2. Terminy spotkań, szkoleń, kursów i innych warsztatów podawane będą do publicznej wiadomości.

§4

 1. GCI jest placówką służącą osobom pragnącym zasięgnąć informacji, a w szczególności: absolwentom szkół, osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą,
  przedsiębiorcom.
 2. Wszyscy użytkownicy GCI wymienieni w §4 ust. 1 korzystają z usług BEZPŁATNIE, respektując regulamin GCI.

§ 5
Korzystanie ze sprzętu komputerowego

 1. Stanowiska komputerowe oraz inny sprzęt biurowy udostępniony będzie tylko podczas obecności pracowników i po uzyskaniu ich zgody.
 2. Użytkownik zobowiązany jest wpisać się do księgi ewidencji.
 3. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich tylko do celów informacyjnych i edukacyjnych.
 4. Podczas korzystania ze stanowiska komputerowego obowiązuje zakaz spożywania posiłków
  i picia napojów.
 5. W przypadku "zawieszenia" pracy komputera należy powiadomić o tym pracownika GCI bez podejmowania próby naprawy.
 6. Stanowiska komputerowe mogą być użytkowane przez jedną osobę nie dłużej niż dwie godziny dziennie. W przypadku większej grupy oczekujących czas ten może zostać skrócony przez pracownika GCI.
 7. Użytkownikowi nie wolno:
  • korzystać z własnych nośników elektronicznych bez zgody pracownika GCI,
  • instalować innych programów i zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na stanowiskach komputerowych,
  • zakładać i trzymać własnych kont poczty internetowej na stanowiskach komputerowych zainstalowanych w GCI,
  • pobierania z Internetu programów komputerowych i plików bez zgody pracownika GCI,
  • instalowania i uruchamiania gier komputerowych,
  • prowadzenia działalności komercyjnej.
 8. Zabrania się kopiowania na dysk twardy komputera danych i instalacji oprogramowania przeniesionych z serwerów dostępnych w Internecie.
 9. Komputery zainstalowane w GCI nie mogą być wykorzystywane do wyszukiwania informacji o treści obrażającej uczucia innych (pornografia, treści rasistowskie, itp.).
 10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenia sprzętu wynikające z niewłaściwego użytkowania.
 11. Osoby korzystające z wyposażenia GCI obowiązane są dbać o użytkowany sprzęt komputerowy i biurowy.
 12. Na terenie GCI obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia oraz spożywania alkoholu.
 13. W pomieszczeniach GCI zabrania się palenia tytoniu.
 14. W trakcie przebywania w pomieszczeniach GCI należy zachowywać ciszę i spokój.
 15. Za rzeczy pozostawione na terenie GCI pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności.
 16. Pracownik może odmówić użytkownikowi dostępu do komputera, jeśli uzna, że wykonuje on czynności niepożądane nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.

NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO KTÓREGOKOLWIEK PARAGRAFU REGULAMINU MOŻE SPOWODOWAĆ ZAKAZ KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU GCI, A TAKŻE OBOWIĄZEK NAPRAWIENIA WYRZĄDZONEJ SZKODY