Ministerstwo Gospodarki i Pracy dofinansowało realizację projektu
utworzenia Gminnego Centrum Informacji
w Wieluniu w ramach Programu Aktywizacji
Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca"

Wielunski Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

 

Aktualności

 

Uwaga: bardzo pilne!

Szanowni Państwo,

Gminne Centrum Informacji w Wieluniu serdecznie dziękuje za ponad pięcioletnią współpracę, zrozumienie i pomoc w realizacji wielu projektów skierowanych między innymi do osób poszukujących pracy, przedsiębiorców, osób wykluczonych społecznie, osób 50+, zdobywających pierwsze doświadczenie zawodowe.

W związku z nowym Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Wieluniu z dniem 1 kwietnia 2011 r. Gminne Centrum Informacji przestało funkcjonować.


Zofia Spaleniak

 

Szansa na zapobieganie chorobom nowotworowym

Urząd Miejski w Wieluniu we współpracy z Międzynarodowym Centrum Nowotworów Dziedzicznych PUM w Szczecinie
ZAPRASZAJĄ PONOWNIE
mieszkańców Gminy Wieluń do wzięcia udziału w bezpłatnym programie:

"Populacyjno-przesiewowego wykrywania rodzin z wysoką genetyczną predyspozycją do rozwoju nowotworów"

Badania genetyczne pozwalają wykryć zagrożenie nowotworowe na kilka lub kilkanaście lat przed pojawieniem się objawów klinicznych, zwiększając przez to szansę całkowitego wyleczenia, lub zapobiegnięcia ich wystąpieniu.

Warunkiem kwalifikacji do badań onkologiczno-genetycznych jest wypełnienie ankiety, w postaci aktywnego formularza (aby wypełnić kliknij tutaj).

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Wieluniu, przy placu Legionów 1, pokój nr 7, tel. 43/886 02 17


 

„Z wiekiem na plus – szkolenia dla przedsiębiorstw"

to ogólnopolski kompleksowy program wsparcia przedsiębiorstw w tworzeniu i wdrażaniu STRATEGII ZARZĄDZANIA WIEKIEM, jako element budowania przewagi konkurencyjnej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt daje możliwość zdobycia praktycznej wiedzy w zakresie strategicznego zarządzania personelem z uwzględnieniem różnic wiekowych pracowników. Pokazuje w jaki sposób zarządzać zróżnicowanym wiekowo personelem, aby w optymalny sposób wykorzystać wiedzę, doświadczenie, zaangażowanie pracowników, a przez to zwiększyć konkurencyjność własnej firmy.

więcej: http://45naplus.pl/

 


 

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia ogłasza Konkurs nr RPLD.03.02.00-12/11 na nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013

 

Więcej…

 

Wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe  na rozpoczęcie działalności gospodarczej w powiecie wieluńskim

"Pracuj u siebie!-edycja II" to projekt realizowany przez Gminę Miasto Sieradz. Rekrutacja do projektu odbyła się:

4 i 25.02.2011 w Gminnym Centrum Informacji w Wieluniu przy ul. Piłsudskiego 14

więcej: http://www.pracujusiebie.eu/

Rekrutacja do projektu cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród osób z pomysłami na biznes. Przyszli przedsiębiorcy złożyli 45 wniosków o dofinansowanie.

 


 

Przedsiębiorco chroń swoją własność przemysłową

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej w ramach realizacji projektu pt.: „Popularyzacja wiedzy o ochronie własności przemysłowej w Inkubatorach Przedsiębiorczości i Technologicznych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie 5.4 „Zarządzanie własnością intelektualną” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, zaprasza przedstawicieli MSP do wzięcia udziału w cyklu 6 seminariów tematycznych, dotyczących ochrony własności przemysłowej. Wykłady prowadzone będą przez prawników i rzeczników patentowych zatrudnionych w Kancelariach Patentowych.Cykl bezpłatnych seminariów odbędzie się w Warszawie i Łodzi.

więcej: http://wp.arrsa.pl/aktualnosci/pokaz/1

 


 

 

Międzynarodowe projekty wymiany młodzieży

Projekty międzynarodowej wymiany młodzieży w Programie „Młodzież w działaniu” w latach 2007-2013 mogą realizować szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, domy kultury, organizacje: fundacje, stowarzyszenia i jednostki samorządu terytorialnego. Takie projekty to możliwość rozwoju placówek, nawiązanie kontaktów międzynarodowych, wymiana doświadczeń na gruncie międzynarodowym, doskonalenie warsztatu opiekunów, wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty o projekty międzynarodowe. Współpraca w projektach  młodych ludzi z różnych środowisk daje możliwość wzajemnego poznania swoich państw, kultur i tradycji, promuje samodzielność, kreatywność, uczy odpowiedzialności, przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie, poprawia znajomość języka obcego.

więcej: http://www.youth.org.pl/index.php/ida/820/

 


 

Eduplus. Wiedza to same plusy

Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego realizuje na terenie województwa łódzkiego projekt pt. „Rozwój indywidualny poprzez kształcenie ustawiczne, kampania informacyjno-promocyjna”. Inicjatywa ta realizuje cele Działania 9.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego i współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej: http://www.eduplus.eu/site/index.php

 


 

Ekonomia społeczna

Gmina Wieluń uczestniczyła w projekcie „Partnerstwo Promocja Praca. Ekonomia Społeczna w regionie łódzkim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem tego projektu jest Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” z siedzibą w Łodzi http://www.wsparciespoleczne.pl. W związku z realizacją tego programu  Gminne Centrum Informacji popularyzuje przedsiębiorczość społeczną i aktywnie wspiera powstanie spółdzielni socjalnych.

Więcej…

 

Fundusze  Europejskie dla rozwoju Regionu Łódzkiego

Przygotowanie dobrego wniosku o dotację wymaga zrozumienia celów strategicznych, którym służą unijne dotacje. W portalu tym znajdziesz szczegółowe informacje o programach  regionalnych w ramach Osi Priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość .


więcej:
http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna

 

 


 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) stanowi jeden z elementów systemu realizacji Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013, w ramach którego dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), możliwa będzie realizacja przedsięwzięć służących wzrostowi zatrudnienia i tworzeniu nowych miejsc pracy.

W przyszłym okresie programowania całość środków EFS w Polsce, w wysokości ponad 11 mld euro (na lata 2007-2013), zostanie ujęta w jednym programie operacyjnym - w PO Kapitał Ludzki. W ramach programu wsparciem zostaną objęte następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej oraz promocją zdrowia.

więcej:  http://www.pokl.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/pokl/pokl/


 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie łódzkim

Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) w     sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich, z uwzględnieniem doświadczeń związanych z realizacją Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 – 2006 oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacji i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata 2004 – 2006.

więcej: http://www.prow.lodzkie.pl/pl/aktualnosci/

 


 

Lista produktów tradycyjnych

Wytwarzanie, ochrona i promocja żywności wysokiej jakości odgrywają w państwach Unii Europejskiej coraz bardziej znaczącą rolę. Jednym z podstawowych sposobów realizacji polityki jakości we Wspólnocie jest wyróżnianie znakami potwierdzającymi wysoką jakość wyrobów rolno-spożywczych pochodzących z konkretnych regionów, jak też charakteryzujących się tradycyjną metodą produkcji.

Produkty wytwarzane według tradycyjnych metod mogą znaleźć się na liście krajowej, prowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na tej liście mogą znaleźć się produkty, które są przygotowywane według tradycyjnych metod od co najmniej 25 lat. Produkty te w ramach określonych unijnymi przepisami wyjątków, mogą korzystać ze zwolnień w zakresie obowiązku przestrzegania niektórych norm weterynaryjnych i higieniczno-sanitarnych (HACCAP).

Wniosek w formie papierowej i na nośniku elektronicznym (na nośniku sam wniosek bez skanowanych załączników) należy przesłać pocztą albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym :

Urząd Marszałkowski w Łodzi
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

więcej: http://www.minrol.gov.pl/index.php?/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych


 

Na biało, czyli jak legalnie pracować w Europie

To publikacja Eurodesku, dobre źródło informacji o pracy w Europie.
Polacy mogą być stawiani w Europie za wzór mobilności. Nas do wyjazdu do pracy w Unii nie trzeba zachęcać. Ale przed podjęciem decyzji warto zasięgnąć informacji - o formalnościach, zarobkach, kosztach życia, poszukiwanych specjalistach.

więcej: http://www.eurodesk.pl/publikacje/na-bialo-czyli-jak-legalnie-pracowac-w-europie


 

Europass

Europass stwarza możliwości nauki i pracy w Europie
Aby móc ubiegać się o pracę za granicą trzeba przygotować odpowiednie dokumenty w wersji angielskiej. Istnieje standard dokumentu Europass (przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady 15 grudnia 2004 r. i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 31 grudnia 2004 r.), z którymi aplikujący powinien się zapoznać

Europass w nowatorski sposób umożliwia:

  • zaprezentowanie umiejętności i kwalifikacji w sposób jasny i zrozumiały w całej Europie (Unii Europejskiej, krajach EFTA/EOG oraz krajach kandydujących);
  • poruszanie się po całej Europie.

więcej: http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=pl_PL..


 

Telepraca

Popularność telepracy rośnie wraz z rozwojem technologii. Szacuje się, że w USA pracuje ok. 30 mln telepracowników i drugie tyle w Europie. Według niektórych prognoz - liczba takich pracowników wzrośnie w Europie nawet do 40 mln osób. Polska w podobnych statystykach jest daleko w tyle.

 

Więcej…